Điểm ảnh YUV và RGB

Điểm ảnh YUV và RGB

Đơn vị cơ bản của một bức ảnh là điểm ảnh (pixel), mỗi điểm ảnh có thể được biểu diễn bằng n bytes dưới các hệ màu khác nhau và tùy theo định dạng mà ta có bố cục, cách sắp xếp các thành phần trong điểm ảnh sẽ kh&a...

Read More
1 - 2 of ( 2 ) records