K-Mean và Ứng Dụng

1. Giới thiệuThuật toán phân hoạch (clustering) thực hiện việc phân nhóm dữ liệu hay chia một tập dữ liệu lớn thành những tập nhỏ bao gồm các phần tử có sự tương đồng nào đó. K-Means là một thuật toán phân hoạch th...

Read More
1 - 1 of ( 1 ) records